Katso ennuste.

Mihin sähkön hinta on kehittymässä?

Sähkön hinta kipuaa pikkuhiljaa suuremmaksi ja suuremmaksi. Miten me kuluttajana voimme vaikuttaa tähän hinnan nousuun ja miten varaudumme tulevaisuudessa kasvavaan sähkönkysyntään.

Katso tarjoukset
Mihin sähkön hinta on kehittymässä?

Myös nämä saattavat kiinnostaa


Mainos

Kilpailuta paras remontti vain parissa minuutissa -- Omaurakka.fi


Sähkön hintakehitys

Sähkön hintakehitys on matkalla ylempiin lukemiin, eikä sitä ole kieltäminen. Nousevalle hinnan kehitykselle on ollut monenlaisia syitä, mm. uusien energiamuotojen kysyntä, kilpailu sekä ilmastolliset kysymykset. Nämä syyt ovat ajastamme, ihmisten tarpeista sekä kaivatusta muutoksesta kertovia kokonaisuuden osia, joita yksittäin tarkastelemalla emme välttämättä voi vaikuttaa lopulliseen sähkön hintakehitykseen kuluttajan tasolla merkittävästi. Se, mihin voimme kuitenkin vaikuttaa on tapa, jolla ihmiset toimivat liittyen energiankulutukseen, kilpailuttamiseen, ilmastollisiin kysymyksiin sekä omavaraisuuteen. Nämä asiat vaativat kuluttajilta sekä sähkön myyjiltä ja tuottajilta itseltään vastuunottoa ja aktiivisuutta sekä kykyä muuttaa toimintatapojaan liittyen mm. seuraavanlaisiin aihealueisiin:

  • Omavarainen sähköntuotanto kotona
  • Ympäristöystävälliseen sähköön siirtyminen
  • Sähkön kilpailuttamisen muutos/aktivointi kuluttajalta
  • Vastuunotto muutoksesta liittyen sähkön tuotantoon ja kulutukseen

Seisooko muutoksen pelko edullisemman sähkön tiellä?

Sähkön käyttö Suomessa juontaa juurensa 1880-luvulle, mutta sen jakelu ja saanti syrjäisimmilläkin alueilla yleistyi vasta 1970-luvulla, joka ajallisesti verraten ei ole kovinkaan kauaa sitten. Tähän päivään tultaessa ovat mm. sähkön tuotantotavat ja myynti kehittyneet hurjasti teknologian sekä kasvavan energiantarpeen vuoksi. Nämä ovat vaatineet ongelmanratkaisukykyä sekä muutosvastarinnan purkamista paremman huomisen toivossa, mikä on ratkaisu myös nykypäivän sähkön hintakehityksen jarruttamiseksi. Muuttuva maailmantilanne, väestönkasvu, energiantarpeen lisääntyminen sekä ilmastolliset kysymykset ovat vaatineet ja vaativat jatkossakin uusien toimintatapojen kehittämistä, yhteistyötä sekä kilpailutilanteesta irti päästämistä, jotta energiantuotannossa ja jakelussa päästäisiin vihreämmille laitumille.

Uusiutuviin energiamuotoihin on viime vuosikymmeninä investoitu merkittäviä summia. Siirtyminen vihreämpään sähköön ympäristöä kuormittavista energiamuodoista, kuten fossiilisista polttoaineista, on ollut energian jakelun kannalta järkevä ratkaisu. Ympäristöä vähemmän kuormittava, ns. vihreä sähkö, johon luokitellaan mm. vesivoima, aurinkovoima, maalämpö ja tuulivoima, voi mahdollistaa sähkön hintakehityksen stabilisoitumisen. Pelkkä muutos energian tuotantotavassa ei kuitenkaan takaa ainoana tekijänä hyötyä kuluttajalle taloudellisesti, vaan suotuisaan muutokseen tarvitaan myös kulutustottumuksien yhteensovittamista ympäristöystävällisempään tuotantotapaan. Sähkön kuluttajalla on merkittävä rooli siinä, saadaanko vihreämpää sähköntuotantoa tasapainotettua kasvavan asukasluvun tarpeisiin. Selvää on, jos sähkön kulutustavat pysyvät muuttumattomina, ei ympäristöystävällisemmät sähköntuotantotavat pysty kattamaan tasaisesti energiantarvetta.

Kuluttajalla on merkittävämpi rooli sähkön hintakehityksessä kuin yleisesti uskotaan

Sähkön hintakehityksen nousevaa käyrää tulisi ensisijaisesti tarkastella sen monen tekijän kokonaisuutena, eikä ainoastaan monien osatekijöiden kautta. On totta, että keskittymällä sähkön yksittäisiin osa-alueisiin, niistä voidaan löytää moniakin syitä sen hintojen nousuun. Todellinen syy löytyy kuitenkin suuremmasta kuvasta, johon myös sähkön kuluttaja linkittyy merkittävästi. Jotta energiantuotanto vihreämmistä lähteistä vastaisi kasvavan väestön energian tarvetta, on jokaisen näistä osatekijöistä, mm. kuluttajan, aktivoiduttava ja otettava vastuu omasta roolistaan ketjussa. Vastuunotto kuluttajan tasolla merkitsisi muutosvastarinnan purkamista, annettujen kierrätykseen ja energiankäyttöön liittyvien ohjeiden noudattamista sekä energiatehokkaampien tuotevalintojen tekemistä.

Haaste sähkön hintakehityksen tasapainottamiseksi tai jopa laskemiseksi saattaa piillä ongelmassa hahmottaa eri tasojen vastuualueita ja artikuloida niistä selkeästi näiden välillä. Nousevan hintakehityksen pitkäaikaisen trendin päättämiseksi ei riitä, että yksi näistä osa-alueista ottaa vastuun, mutta näin voitaisiin kuitenkin tuoda esiin ketjun heikkoja lenkkejä, joita on jo havaittavissa mm. sähkön kilpailutukseen liittyvissä haasteissa sekä kierrätyksen toteuttamisessa kuluttajan tasolla. Selventämällä aitoja ongelmakohtia ottamalla jo toimivaksi havaitut toimintatavat käyttöön eri tasoilla kattavasti sähkön hintakehityksen tulevaisuus on mahdollista muuttaa suotuisammaksi sen sijaan, että aikaa ja rahaa investoitaisiin vastuuta ottamattomien osien ja ihmisten toiminnan helpottamiseen tai tukemiseen.

Kannustaminen vastuunottoon avaimena halvempaan energiaan?

Sähkön nousevan hintakehityksen muutos laskuun vaatii hyvän strategian lisäksi aktiivisesti yhdessä toimivia osia. Muutosvastarinnan purkaminen sekä kuluttajien aktivointi omilla osa-alueillaan sähköenergian kokonaisuutta paremmin palvelevaksi tekijöiksi on merkittävässä osassa ympäristöystävällisempien energiamuotojen käyttöönotossa sekä edullisemman energian mahdollistamisessa kasvavassa väestömäärässä. Väistämättä sähkön hintakehitys tulee tiensä päähän lopulta, jolloin äkkinäiset ja suuret muutokset ovat pakollisia. Tällainen kauhukuva on kuitenkin estettävissä sujuvalla yhteistyöllä, vastuualueiden selventämisellä ja kokonaiskuvan esiintuomisella pelkkien osaongelmien sijaan. Myös mielikuva kuluttajan mitättömän roolin merkityksestä sähkön hinnankehityksessä tulisi pyrkiä muuttamaan kannustamalla yksilökohtaiseen vastuunkantoon ja sitä kautta merkityksellisyyteen osana suotuisaa kehitystä.

@ Copyright2022 https://www.kilpailutasahkosopimus.fi